Siirry pääsisältöön

Julkaisujen ilmoittaminen OKM-tiedonkeruuseen

Henkilökunnan opas julkaisujen tilastoinnista

sanomalehti

Yleistajuisen julkaisun keskeisiä kriteerejä:

 • levittävät tutkimus- ja kehitystyöhön perustuvaa tietoa suurelle yleisölle 
 • sisällön ymmärtäminen ei edellytä erityistä perehtyneisyyttä alaan
 • kohdeyleisöä tai julkaisevan järjestön jäsenistöä ei ole rajattu tiettyyn ammattiryhmään


Esimerkkejä yleistajuisista julkaisuista:

 • yleistajuiset kirjat
 • julkiseen keskusteluun osallistuvat kirjoitukset sanomalehdissä, yleistajuisissa aikakauslehdissä ja verkkoalustoilla

Yleistajuiset julkaisut

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut

Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli

 • Artikkeli, katsaus tai pääkirjoitus suurelle yleisölle suunnatussa lehdessä, sarjassa tai kokoomateoksessa.
 • Tekijällä tulee olla asiantuntemukseen perustuva panos ja kirjoituksella täytyy olla yhteys kirjoittajan työhön
 • Mielipideosaston kirjoituksista hyväksytään vain pitkät, julkaisukanavan tekijältä pyytämät artikkelit, joissa tekijä esiintyy oman organisaationsa nimissä (esim. Helsingin sanomien vieraskynäkirjoitukset, Talouselämän Tebatti-puheenvuorot).
 • Myös yleistajuinen artikkeli toimitetussa sähköisessä julkaisualustassa.
 • Luokkaan eivät sisälly lyhyet kommentit tai yleisönosastokirjeet, eivätkä artikkelit, jotka tekijä on kirjoittanut työskennellessään sanomalehdessä.

Yleistajuinen monografia

 • Kustannettu ei-tieteellinen yleistajuinen teos.
 • Pääsääntöisesti kirjalla on ISBN-tunnus.

Toimitettu yleistajuinen teos

 • Toimitettu, useista eri kirjoittajien artikkeleista koostuva kustannettu yleistajuinen kokoomateos.
 • Tekijät ovat vastanneet kirjan toimitustyöstä ja näiden nimet esiintyvät kirjan toimittajina.

Julkaisukriteerit

 1. Tekijällä on yhteys Jamkiin (palvelussuhde), ja tämä affiliaatio käy ilmi julkaisusta.

 2. Julkaisu perustuu tekijän työtehtäviin liittyvään tutkimus- tai asiantuntijatyöhön Jamkissa.

 3. Julkaisun tulee olla julkisesti saatavilla joko vapaasti verkossa tai maksua vastaan.

 4. Julkaisukanavalla tulee olla tekijästä riippumaton toimituskunta tai julkaisija, joka päättää julkaisukanavalla julkaistavista julkaisuista.

 5. Julkaisu sisältää uutta tieteellistä, ammatillista tai taiteellista sisältöä eikä sitä ole aikaisemmin julkaistu tiedonkeruussa raportoitavassa muodossa.

Sähköinen julkaisukanava

Sähköinen julkaisu (tekstimuotoinen)

Pelkästään sähköisessä muodossa julkaistuista dokumenteista (esim. sähköiset julkaisualustat, verkkosivut, blogit) tiedonkeruussa huomioidaan vain ne julkaisut, jotka täyttävät julkaisuille asetetut muut yleisehdot ja joilla on (julkaisutyypin vaatimuksista riippuen) joko toimituskunta, ISSN tai ISBN.

 • Toimituskunnan tai tunnisteiden (ISSN tai ISBN), kirjoittajan ja kirjoituksen ilmestymisajan tulee käydä ilmi sivustolta.
 • Yksittäinen toimittaja(t) ilman varsinaista toimituskuntaa ei täytä kriteeriä toimitetusta verkkoalustasta.

Suurin osa nykyisten sähköisten alustojen julkaisuista, jotka täyttävät tiedonkeruun vaatimukset, kirjataan yleistajuisiksi artikkeleiksi (julkaisutyyppi E1).

Kukin julkaisu merkitään vain kerran, vaikka sillä olisikin useampi ilmestymismuoto (esim. sähköinen ja painettu).

Sähköisissä julkaisuissa on tärkeää huomioida, että julkaisemisesta on päättänyt joku muu kuin tekijä tai tekijät itse, esim. julkaisukanavan/alustan toimituskunta.

Omalla tai oman tutkimusryhmän verkkosivulla julkaistavaa kirjoitusta ei huomioida, ellei julkaisukanavalla ole tekijästä riippumatonta toimituskuntaa tai julkaisijaa, joka päättää julkaisukanavalla julkaistavista julkaisuista.

Riippumattomaksi toimituskunnaksi katsotaan, jos toimituskunnassa on yksi hankkeen tai tutkimusryhmän ulkopuolinen henkilö. Ulkopuolisuus ei vaadi organisaation ulkopuolisuutta.

Saavutettavuusseloste