Siirry pääsisältöön

Jamkin julkaisijan opas - ohjeita kirjoittajille

Arvioi julkaisukanavan luotettavuus - vältä heikkolaatuiset toimijat

Julkaisukanavan luotettavuuteen on hyvä perehtyä silloin kun lehti tai kustantaja ei ole entuudestaan tuttu. Tällöin on helpompi erottaa joukosta kirjoittajamaksuja kalastelevat, laadultaan heikot ja maineeltaan kyseenalaiset ns. saalistajalehdet ja -kustantajat, jotka lähestyvät asiantuntijoita usein sähköpostitse. Näiden kyseenalaisin motiivein toimivien huijarikustantamojen nimet jäljittelevät usein arvostettujen lehtien ja kustantajien nimiä.
 

Luotettavan julkaisukanavan tunnusmerkkejä

 • Kustantajan tiedot ja julkaisun ISSN-numero löytyvät helposti.
 • Yhteystiedot, toimittajat ja toimituskunnan kokoonpano ovat selkeästi näkyvillä. 
 • Vertaisarvioinnin käytänteet on ilmaistu julkaisijan verkkosivuilla selkeästi. 
 • Julkaisukanavan toimituskunnan jäsenet ovat aktiivisia oman alansa tunnetuja asiantuntijoita.
 • Oman alasi tutkijat ovat julkaisseet lehdessä ja lehti on tuttu kollegoillesi.
 • Julkaisukanavan aikaisemmin ilmestyneet julkaisut löytyvät helposti.
 • Julkaisukanavan toiminta on ollut säännöllistä.
 • Tarkista, että kustantaja kuuluu Open Access Scholarly Publishers’ Association -järjestöön (OASPA).
 • Tarkista, että avoimeksi mainotettu lehti on listattu Directory of Open Access Journals -palveluun (DOAJ).

Kattava kuvaus tieteellisten julkaisujen arvoinnista on saatavana Oulun yliopiston tieteellisten julkaisujen arvioinnin oppaassa.

Think. Check. Submit. Tsekkauslista luotettavan julkaisun etsintään (suomeksi)

Julkaisukanavien laadunarviointi

Julkaisufoorumi

Julkaisukanavan haku ja laadunarviointi on hyvä aloittaa JUFOn hakupalvelusta. JUFO-luokitus sisältää tietoa lehdistä, kirjasarjoista, konferensseista ja kirjakustantajista. Luokitus pohjautuu suomalaisen tiedeyhteisön asiantuntijapaneelien arvioihin julkaisukanavien laadusta, vaikuttavuudesta ja arvostuksesta tiedeyhteisössä. Julkaisukanavien arviointia tekevät tieteenalojen asiantuntijat.

 

Muita ei-maksullisia arvioinnin työkaluja:

Publish or Perish: Omalle koneelle ladattava ohjelma. joka tekee viittausanalyysin perustuen Google Scholar - ja Microsoft Academic Search -verkkohakupalveluiden aineistoihin. PoP -Handbook.

Google Scholar: Tiedot (Metrics): Google Scholar Metrics

 

Muita tieteellisten julkaisukanavien arviontityökaluja

Vertaisarviointi-logo.

 • Vertaisarviointi. Asiantuntijoiden suorittaman käsikirjoitusten vertaisarvioinnin eli refereekäytännön katsotaan yleensä osoittavan lehden laatua. Vertaisarviointi pyrkii varmistamaan, että tutkijat noudattavat omalla alallaan hyväksyttyjä käytäntöjä ja estämään perusteettomien väittämien esittämisen ja virheelliset tulkinnat. Suomessa on käytössä kirjojen ja artikkeleiden vertaisarviointitunnus
   
 • Määrälliset vs. laadulliset arviointimenetelmät. Julkaisujen arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti sekä määrällisiä että laadullisia indikaattoreita. Laadulliset menetelmät, kuten yllä kuvattu JUFO-luokitus ja liiketoiminnan lehtien Journal Quality List  perustuvat asiantuntija-arvioihin.
  • Määrällisten vaikuttavuusindakaattoreiden laskentaperiaatteet on hyvä tuntea, koska vastuullisesti tehty laskenta on vaativaa asiantuntijatyötä: Tunnettuja vaikuttavuuden indikaattoreita ovat mm. Journal Impact Factor (Web of Science -tietokantaan kuuluvat lehdet). Lehtien IF-arvot julkaistaan vuosittain Journal Citation Reportsissa (ei käytössä JAMKissa). Katso lehtien arvioinnin indikaattoreista lisää Oulun yliopiston kattavasta oppaasta.
  • Viittaustietokannat. Viittaustietokantojen avulla voidaan tarkastella viittausmääriä ja tarkastella esimerkiksi sitä, mitkä ovat viitatuimpia artikkeleita, lehtiä tai tutkijoita. JAMKissa ei ole käytössä käytetyimpiä monitieteisiä abstrakti- ja viittaustietokantoja (WOS/Clarivate Analytics, Scopus/Elsevier). Katso lisää tietoa viittausanalyyseistä ja viittaustietokannoista Oulun yliopiston oppaasta 

Vastuullinen julkaisumetriikka

Tieteellisiä julkaisuja, kirjoittajia ja viittauksia määrällisin menetelmin tutkivaa tieteenalaa kutsutaan bibliometriikaksi.

Mitä arvioidaan?
Maita, korkeakouluja, tutkimusryhmiä, tieteenaloja, tutkijoiden välisiä yhteyksiä, lehtiä, viittauskäytäntöjä. Myös yksittäinen tutkija saattaa tarvita esimerkiksi rahoitusta hakiessaan tietoa julkaisujensa määrästä ja siitä, miten paljon niihin on viitattu.

Vastuullisen julkaisumetriikan keskeiset periaatteet:

Tieteellisen toiminnan arvioinnissa voidaan laadullisen asiantuntija-arvioinnin tukena käyttää määrällisiä indikaattoreita taustamateriaalina. Yksittäistä tutkijaa arvioitaessa pääasiallisena arviointimenetelmänä tulee käyttää asiantuntija-arviointia.

Julkaisumetriikan tulee perustua arvioinnin kohteen kannalta relevanttiin dataan. Käytettävän datan tiedossa olevat rajoitteet tulee tuoda ilmi. Julkaisumetriikan tuottamiseen käytetyn datan, analyysimenetelmien ja tulosten suhteen on toimittava mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi. Arvioinnin kohteen tulee olla mahdollista tarkistaa analyysin pohjana käytetty data sekä analyysin tulokset mahdollisuuksien mukaan.

Julkaisumetriikan käytössä otetaan huomioon tieteenalojen erot ja monitieteisyys.

Arvioinnissa käytettävät julkaisumetriikan indikaattorit tulee valita niin, että niillä pystytään vastaamaan arvioinnin tavoitteisiin.

Tulokset tulee raportoida arvioinnin kohteen, menetelmien ja datan kannalta relevantilla indikaattoriarvojen tarkkuudella. Soveltumattomat indikaattorit tulee jättää pois raportoinnista.

Julkaisumetriikan tuottamisessa ja hyödyntämisessä tulee käyttää alan asiantuntemusta.

Huom! Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Metriikkatyössä on kysymys tietosuoja-asetuksen tarkoittamasta henkilötietojen käsittelystä silloin kun tarkastelu pohjautuu tunnistettavissa oleviin tutkijoihin ja heidän julkaisuihinsa. Henkilötietojen käsittelyssä on tällaisessa tarkastelussa noudatettava tietosuojalainsäädännön mukaisia tietosuojaperiaatteita.

Kansallinen julkaisumetriikkaopas valmistuu vuoden 2022 aikana.

Altmetriikka

Altmetriikalla tarkoitetaan tutkimusjulkaisujen näkyvyyden seurantaa internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Altmetriikka ei ole perinteistä julkaisutoiminnan vaikuttavuuden mittaamista, vaan palvelujen avulla seurataan julkaisun saamaa verkkohuomiota; tykkäyksiä ja jakoja mm. Twitterissä, Facebookissa, blogeissa ja tutkijaverkostoissa. Pyrkimyksenä on selvittää, mitä tieteessä tapahtuu juuri nyt. Jamkissa ei ole käytössä alla listattuja verkkotyökaluja altmetriikan seurantaan. Julkaisun saaman huomion seuranta edellyttää, että julkaisulla on DOI-tunniste.

Altmetriikka palveluita:

Saavutettavuusseloste