Siirry pääsisältöön

Avoin tiede ja tutkimus & aineistonhallinta

Avoin tiede ja aineistonhallinta tutuksi

Aineisto ja sen käsittelyn periaatteet Jamkissa

ATT Open aineisto kuva Saukkorauta

Tutkimusaineisto ja sen käsittelyn periaatteet

Jamkissa noudatetaan TKI-projektien tutkimusdatan ja -aineistojen eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Jamk noudattaa avoimen tieteen periaatteita ja edellyttää asettamaan TKI-projektin tutkimusaineistot ja tutkimusmenetelmät mahdollisimman avoimesti saataville huomioiden toimintaympäristön ja tutkimusetiikan:

 • Edistämme tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuottamien tutkimusaineistojen ja -menetelmien sekä tuotoksien julkaisemista niin avoimesti kuin mahdollista ja niin suljetusti kuin välttämätöntä.
 • Tutkimus- ja kehittämishankkeissa edellytämme laatimaan aineistonhallintasuunnitelman, jos hanke tuottaa tutkimuksellista aineistoa.
 • Laadukkaalla aineistonhallinnalla haluamme tukea aineistojen, tulosten ja tuotosten FAIR-periaatteiden eli löydettävyyden, saavutettavuuden, yhteentoimivuuden ja uudelleenkäytettävyyden toteutumista.
  • Kannustamme käyttämään yhteisiä kansallisia ja kansainvälisiä palveluja ja edistämme näkyvyyttä tutkimustietovarannossa (Tiedejatutkimus.fi).
 • Aineistojen käsittelyn ja avoimuuden periaatteita sovelletaan myös opinnäytetöissä. Jamk edellyttää AMK- ja YAMK-opinnäytetöissä aineistonhallintasuunnitelman laatimista. Ohjeet on koottu opinnäytetyöntekijän oppaaseen.

(Toimitusjohtajan päätös Avoin tiede ja tutkimus Jyväskylän ammattikorkeakoulussa 2022, id 365250)
 

Mitä on tutkimusaineisto?

Data ja metatiedot muodostavat tutkimusaineiston. Huomaa, että tällaista aineistoa voi syntyä muissakin kuin varsinaisissa tutkimusprojekteissa.

Tyypillisiä aineistoja ovat

 • kysely- ja haastatteluaineistot
 • erilaiset mittaus- ja havainnointiaineistot
 • video-, kuva-, ääni- ja tekstiaineistot

Tutkimuksessa tuotettu vai tutkimuksessa käytetty aineisto?

 • tutkimusta varten kerättävä aineisto (esim. kyselylomake, näytteet)
 • tutkimuksen tuloksena syntyvä aineisto (analyysi kyselystä tai näytteistä)
 • aiemmin kerätty aineisto (esim. Tilastokeskuksen tilastot, opiskelijoilta kerätty palaute)
  → Aineistonhallinta koskee näitä kaikkia

Aineistonhallinnan opas (Ammattikorkeakoulujen Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanke: Datanhallinnan opas) määrittelee tutkimusaineiston seuraavasti:

”Tutkimusaineistoilla tarkoitetaan niitä resursseja, joita tutkija tuottaa tai joita hän käyttää tutkimusprosessin aikana. Tutkimusaineistot voivat olla aineellisia tai aineettomia. Jotta aineisto olisi tutkimukseen kelpaavaa, siihen täytyy liittyä tietoja ainakin sen alkuperästä. Esimerkiksi datan liitteeksi tarvitaan kuvailevaa ja teknistä tietoa siitä mitä informaatiota se sisältää. Siksi tutkimusdataan liittyy paljon tietoa siitä, miten se on rakenteistettu ja koodattu, miten se on syntynyt ja miten sitä on käsitelty. Nämä tiedot on aina syytä tallentaa esimerkiksi metatietoihin, koodikirjoihin ja/tai muuhun dokumentaatioon. Yhdessä datan kanssa tästä kokonaisuudesta muodostuu tutkimusaineisto.”

Saavutettavuusseloste